Főoldal » Hírek » Térfigyelő kamera rögzítette a verekedést Miskolcon - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves és egy 24 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint az idő­sebb vád­lott 2020. októ­ber köze­pén, kora este, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban, egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tar­tóz­ko­dott, és ittas­sá­gá­nál fogva, a szin­tén ott vára­ko­zó, álta­la isme­ret­len sze­mé­lyek felé kia­bált, szitkozódott.

Cél­pont­ként kivá­lasz­tot­ta a másik vád­lot­tat, han­gos­kod­va köte­ked­ni kez­dett vele és elin­dult az irá­nyá­ba. Ami­kor oda­ért hozzá, a fia­ta­lab­bik vád­lott eltol­ta magá­tól, de ő tovább magya­rá­zott neki, mire az ellök­te, ekkor bele­ka­pasz­ko­dott a dzse­ki­jé­be és elsza­kí­tot­ta. A vitát kez­de­mé­nye­ző vád­lott ezután bele­rú­gott vádlott-társába, aki dühé­ben föld­re dobta a tás­ká­ját, és a most már mene­kü­lő táma­dó­ját az utcán ker­get­te. Az ittas vád­lott elesett, és a föl­dön össze­ku­po­ro­dott, de a fel­in­dult álla­pot­ban lévő másik vád­lott a felső tes­tén több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta. A vád­lot­ta­kon orvo­si­lag érté­kel­he­tő sérü­lé­sek nem keletkeztek.

Az egész cse­lek­ményt rög­zí­tet­te a tér­fi­gye­lő kame­ra, így került sor a rend­őri beavat­ko­zás­ra, amely véget vetett a továb­bi verekedésnek.

Az ügyész­ség – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak közül az idő­seb­bel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét, a fia­ta­lab­bal szem­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.