Főoldal » Archív » Terrorcselekmény előkészülete miatt emeltek vádat Székesfehérváron

A Fejér Megyei Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­te és ter­ror­cse­lek­ménnyel való fenye­ge­tés miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik az inter­ne­ten üze­ne­tet vál­tot­tak az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet­hez való csat­la­ko­zás­ról, illet­ve egyi­kük hoz­zá­szó­lá­sok­ban ter­ror­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét helyez­te kilá­tás­ba.

A vád­lot­tak 2015 janu­ár­já­ban üze­ne­tet vál­tot­tak egy inter­ne­tes olda­lon, ahol az egyik férfi fel­aján­lot­ta a másik­nak, hogy tart­son vele Szí­ri­á­ba, az Isz­lám Állam nevű fegy­ve­res ter­ror­szer­ve­zet­hez való csat­la­ko­zás érde­ké­ben. Az együt­tes kiuta­zás útle­vél és vagyo­ni fede­zet hiá­nya miatt meg­hi­ú­sult. Az aján­lat­te­vő a ter­ror­szer­ve­zet­hez csat­la­ko­zás cél­já­ból még ugyan­azon hónap­ban Isz­tam­bul­ba uta­zott, azon­ban ott letar­tóz­tat­ták és Magyar­or­szág­ra vissza­to­lon­col­ták.

Az egyik vád­lott mind­emel­lett 2016 júli­u­sá­ban, egy nyil­vá­nos Face­book olda­lon hoz­zá­szó­lá­so­kat helye­zett el, ame­lyek­ben ter­ror­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tett, illet­ve az Isz­lám Állam­hoz csat­la­koz­ni kívá­nó sze­mé­lyek­nek segít­sé­get kínált.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­ror­cse­lek­mény ter­ro­ris­ta cso­port­ban tör­té­nő elkö­ve­té­se érde­ké­ben meg­va­ló­sí­tott ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te, illet­ve ter­ror­cse­lek­ménnyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, illet­ve lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álló vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a letar­tóz­ta­tás, illet­ve lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom fenn­tar­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.