Főoldal » Hírek » Terrorizálta a családját és a házukat is felgyújtotta - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a hely­bé­li fér­fi­nak, aki több alka­lom­mal élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te és bán­tal­maz­ta édes­any­ját és élet­tár­sát is, vala­mint fenye­ge­té­sét bevált­va fel­gyúj­tot­ta azt a mel­lék­épü­le­tet is, ahol éltek.

A gya­nú­sí­tott az élet­tár­sá­val – az ügy egyik sér­tett­jé­vel – 2017 óta élt az édes­any­ja tulaj­do­nát képe­ző ingat­lan mel­lék­épü­le­té­ben. Az elkö­ve­tő 2022 júli­u­sá­tól rend­sze­re­sen alko­holt és tudat­mó­do­sí­tó sze­re­ket fogyasz­tott, ame­lyek­től agresszív­vá vált.

A férfi több alka­lom­mal is meg­fe­nye­get­te élet­tár­sát és édes­any­ját is, hogy fel­gyújt­ja a lakó­he­lyük­ként szol­gá­ló házat. Egy alka­lom­mal, hogy fenye­ge­té­sé­nek nyo­ma­té­kot adjon a mel­lék­épü­let­ben meg­gyúj­tot­ta az ágy­mat­ra­cot, majd a tüzet elol­tot­ta. Emel­lett mind­két sér­tet­tet bán­tal­maz­ta, élet­tár­sát leg­alább három­szor meg­ver­te. 

2022. augusz­tus 22. nap­ján a gya­nú­sí­tott egy tég­lát a kezé­ben tart­va meg­fe­nye­get­te édes­any­ját, hogy lecsap­ja, míg élet­tár­sát azzal, hogy fel­gyújt­ja a házat és közöl­te vele, hogy a mel­lék­épü­let­ben már gyú­lé­kony anya­got is szét­lo­csolt. Az elkö­ve­tő fenye­ge­té­sét bevál­tot­ta és a lakó­he­lyük­ként szol­gá­ló mel­lék­épü­le­tet este 11 óra körül fel­gyúj­tot­ta. Az ingat­lan­ban a gya­nú­sí­tot­ton kívül más sze­mély nem tar­tóz­ko­dott. A mel­lék­épü­let a tűz követ­kez­té­ben tel­je­sen kiégett. Az ingat­lan­ban hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen 4.000.000 Ft össze­gű kár kelet­ke­zett.

A gya­nú­sí­tot­tat a kis­kun­ha­la­si rend­őrök két órán belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt, mert a cse­lek­mé­nyét külö­nös vissza­eső­ként, kitar­tó szán­dék­kal, folya­ma­tos jel­leg­gel, huza­mo­sabb időn keresz­tül elkö­ve­tő férfi ese­té­ben meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb, akár még súlyo­sabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a nyo­mo­zá­si bíró a mai napon fog dön­te­ni.