Főoldal » Hírek » Terrorizálta zárkatársát - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki zár­ka­tár­sát azzal zsa­rol­ta, hogy ha nem ad neki pénzt, bán­tal­maz­ni fogja őt és családját.

A vád­irat sze­rint a más bün­te­tő­ügye miatt, Nagy­fán fog­va­tar­tás­ban lévő férfi tavaly május­ban azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, hogy ha nem utal­tat el a test­vé­ré­nek 150.000 forin­tot, akkor meg­öli őt és csa­lád­ját is bán­tal­maz­ni fogja. A sér­tett­ben a kije­len­té­sei olyan komoly félel­met kel­tet­tek, hogy a férfi tele­fo­non több­ször ügy­véd­je segít­sé­gét kérte a pénz átuta­lá­sá­hoz, aki azon­ban közöl­te, hogy ilyen­ről szó sem lehet, így a zsa­ro­lás ered­mény­te­len maradt.

Szin­tén a fenti idő­szak­ban, közös zár­ká­juk­ban a vád­lott a sér­tett tenye­ré­ben egy­más után több­ször elnyom­ta égő ciga­ret­tá­ját, azt újra és újra meg­gyújt­va. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fér­fi­nak másod­fo­kú égési sérü­lé­sei kelet­kez­tek. Az így meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­től ezután azt köve­tel­te, hogy adja neki oda a bör­tön bolt­já­ban vásá­rolt dol­ga­it. A meg­szer­zett dohány­ter­mé­ke­ket a vád­lott egy továb­bi zár­ka­tár­suk­kal meg­so­dor­tat­ta és elszív­ta, az elvett élel­mi­sze­rek nagy részét pedig elfo­gyasz­tot­ta, mely­nek az vetett véget, hogy a fog­va­tar­tó inté­zet őt másik zár­ká­ba helyez­te át.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit minő­sí­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

Az elíté­lé­se ese­tén külö­nös több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.