Főoldal » Archív » Testvére halálát okozta az ittas vezetéssel Somogy megyében

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki itta­san bal­ese­tet oko­zott, ami egyik test­vé­re halá­lá­hoz vezetett.

2015. októ­ber 26. nap­ján az esti órák­ban a vád­lott két test­vé­ré­vel és két isme­rő­sé­vel boro­zott, majd ami­kor az elfo­gyott, a tár­sa­ság közö­sen – a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val - Topo­nár­ra ment bort venni. A vásár­lás után a vád­lott még meg­ivott fél deci­li­ter házi pálin­kát is, majd haza indultak.

Az autó­val az ittas vád­lott Topo­nár lakott terü­le­tén belül 100-110 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, ami­kor egy útka­nya­ru­lat­ban a jármű fölöt­ti ural­mát elve­szí­tet­te és az árok­ba, majd onnan egy fának csa­pó­dott. A vád­lott egyik test­vé­re a sze­mély­gép­ko­csi­ból kizu­hant és a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, másik test­vé­re és isme­rő­sei, vala­mint ő maga is súlyos sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Ami­kor a vád­lott meg­tud­ta, hogy test­vé­re elhunyt, a hely­szín­ről távo­zott, majd más­na­pi haza­té­ré­se után élet­tár­sa beje­len­té­se alap­ján intéz­ke­dett vele szem­ben a rendőrség.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.