Főoldal » Archív » Testvérének adta ki magát az ittas sofőr – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hamis vád és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki miu­tán ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt iga­zol­tat­tak, test­vé­re ada­ta­it adta meg.

A férfi 2015 decem­be­ré­ben ittas álla­pot­ban vezet­te gép­ko­csi­ját Pécsett úgy, hogy ezt meg­elő­ző­en jogo­sít­vá­nyát bevon­ták egy koráb­bi jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás miatt. Ezért a rend­őrök­nek az iga­zol­ta­tás­kor veze­tői iga­zol­vá­nyát nem tudta átad­ni, majd mikor meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy ittas, a férfi az ellen­őr­zés­ről készült jegy­ző­könyv­ben a test­vé­re ada­ta­it adta meg.

Az intéz­ke­dést alap­ján nyo­mo­zást ren­del­tek el ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt a test­vér ellen.

Az elkö­ve­tő azon­ban néhány nap­pal később bement a rend­őr­ség­re, és elmond­ta, hogy valót­lan ada­to­kat adott meg az iga­zol­ta­tás során, ezért a test­vé­rét a rend­őr­ség már nem hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A férfi azzal, hogy más­nak adta ki magát, a test­vé­re ada­ta­it dik­tál­ta be, a hamis vád és közokirat-hamisítás bűn­tet­tét követ­te el, mely bűn­cse­lek­mé­nyek akár három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethetők.