Főoldal » Archív » Testvérét ölte meg - vádemelés

Az 54 éves férfi a vád sze­rint tavaly júni­us­ban egy XIII. kerü­le­ti lakás­ban egy vita hevé­ben mell­ka­son szúr­ta testvérét.

A vád­irat sze­rint a két test­vér ugyan­ab­ban a XIII. kerü­le­ti tár­sas­ház­ban élt, és gyak­ran talál­koz­tak, jel­lem­ző­en a sér­tett láto­gat­ta meg a vádlottat.

Mind­két férfi rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt, emi­att gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a szó­vál­tá­sok, konf­lik­tu­sok, és ezek alkal­má­val elő­for­dult olyan is, hogy a vád­lott bán­tal­maz­ta a testvérét.

A sér­tett 2016. júni­us 07-én este is átment a vád­lott laká­sá­ba, ahol együtt ita­loz­tak, majd ez alka­lom­mal is össze­vesz­tek. A vád­lott a szó­vál­tás során a test­vé­ré­re támadt, dula­ko­dott vele, majd fel­vett egy kést, és azzal egy alka­lom­mal, nagy erő­vel mell­ka­son szúrta.

A vád­lott ezt köve­tő­en kiment a folyo­só­ra, és ott az egyik szom­széd­ját kérte meg arra, hogy hívja ki a men­tő­ket, mivel meg­szúr­ta a test­vé­rét. A kiér­ke­ző men­tők azon­ban már nem tud­ták meg­men­te­ni a férfi életét.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.