Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Testvérét szúrta le a karácsonyi ünnepek alatt

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség egy 37 éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott férfi kül­föl­dön dol­go­zott, de 2015 decem­ber végén a kará­cso­nyi ünne­pek­re haza­lá­to­ga­tott egy bor­so­di kis falu­ba. Decem­ber 29-én dél­előtt a két fiú­test­vér a kocs­má­ban ita­lo­zott és köze­pe­sen ittas álla­pot­ba kerül­tek. Ezután haza­men­tek, ahol rövid időn belül vitat­koz­ni kezd­tek, mert a sér­tett nem akar­ta, hogy a test­vé­re újból elmen­jen velük italozni.

Dula­kod­ni, majd vere­ked­ni kezd­tek, melyet előbb a szo­bá­ban, majd az udva­ron foly­tat­tak. Ennek során köl­csö­nö­sen ütle­gel­ték egy­mást és a föld­re is leke­rül­tek. Végül az édes­any­juk válasz­tot­ta szét a férfiakat.

Bemen­tek a kony­há­ba, ahol a sér­tett levet­te a pisz­kos ruhá­ját, hogy tisz­tál­kod­jon. A vád­lott ekkor kirán­tot­ta a fió­kot és abból elő­vett egy 12 cm hosszú kést, majd a felé­je for­du­ló test­vé­rét hir­te­len moz­du­lat­tal két­szer mell­ka­son szúr­ta. A sérü­lés élet­ve­szé­lyes volt. A sér­tett éle­tét az idő­ben érte­sí­tett men­tők és a kór­há­zi ellá­tás men­tet­te meg.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.