Főoldal » Hírek » Testvérharc – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és garáz­da­ság miatt nyúj­tott be vád­ira­tot négy fivér­rel szem­ben, akik 2020. júli­u­sá­ban súlyo­san bán­tal­maz­tak egy test­vér­párt, és egyi­kük­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoztak. 

A vád­irat sze­rint a négy vád­lott azért keres­te meg az idő­sebb sér­tet­tet, mert ő koráb­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett egyi­kük feleségével.

A vád­lot­tak ezért gép­ko­csi­ba száll­tak, és az idő­sebb sér­tett lakó­he­lyé­hez haj­tot­tak. Ami­kor ész­re­vet­ték a fér­fit - aki az öccsé­vel egy busz­meg­ál­ló köze­lé­ben tar­tóz­ko­dott -, oda­fu­tot­tak hoz­zá­juk, azon­nal fenye­get­ni, ütle­gel­ni kezd­ték őket. Ennek során a sér­tet­tek­nél lévő lapát­tal és desz­ká­val is bán­tal­maz­ták őket.

Az idő­sebb férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, öccse azon­ban köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, ugyan­is a bán­tal­ma­zás során eltö­rött a koponyája.

A főügyész­ség a négy férfi egyi­két élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, tár­sát súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, míg a többi vád­lot­tat garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolja.