Főoldal » Archív » Testvérpár rabolt a Béke téri parkban

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 18 éves és egy 21 éves jános­hal­mi test­vér­pár ellen, akik 2018. szep­tem­ber 17-ére vir­ra­dó­ra János­hal­mán, a Béke téri park­ban kira­bol­tak egy 57 éves sértettet. 

A vád­lot­tak 2018. szep­tem­ber 17-ére vir­ra­dó éjsza­ka fel­fi­gyel­tek az utol­só busz­já­ra­tot leké­ső, ezért a park­ban egye­dül tar­tóz­ko­dó sér­tett­re, aki­től több alka­lom­mal ciga­ret­tát kér­tek, eköz­ben meg­fi­gyel­ték a nála lévő tás­kát. A vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a tás­kát, ezért ismé­telt ciga­ret­ta­ké­rés ürü­gyén oda­lép­tek a padon ülő sér­tett­hez. A sér­tett meg­kí­nál­ta őket ciga­ret­tá­val, majd ami­kor tüzet akart adni, a 18 éves vád­lott hátul­ról átka­rol­va lefog­ta őt, ököl­lel jobb arc­fe­lén meg­ütöt­te, miköz­ben a test­vé­re fel­kap­ta a pad­ról a tás­kát és azzal elfutott. 

A 18 éves vád­lott a test­vé­re után futott, aki átku­tat­ta a tás­kát. A vád­lot­tak az össze­sen 27.480 Ft érté­kű sze­mé­lyes hasz­ná­la­tú tár­gyak közül eltu­laj­do­ní­tot­tak egy mobil­te­le­font töl­tő­vel és fül­hall­ga­tó­val együtt, össze­sen 22.000 Ft érték­ben. A tár­gya­kat két jános­hal­mi lakos­nak érté­ke­sí­tet­ték, akik nem tud­tak arról, hogy azok rab­lás­ból származnak.

A vád­lot­tak a tás­kát tar­tal­má­val együtt eldob­ták az utcán. 

A nyo­mo­zó ható­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után rövid időn belül elfog­ta és őri­zet­be vette az elkö­ve­tő­ket, az eldo­bott tás­kát lefog­lal­ta, a sér­tett­nek kiadta. 

Az 57 éves sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szenvedett. 

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.