Főoldal » Hírek » Testvérpár támadt testvérpárra – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­vel szem­ben, akik egy esti ita­lo­zás során egy másik test­vér­pár­ra támad­tak és okoz­tak élet­ve­szé­lyes sérülést.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2020. feb­ru­ár 29-én egy nagyobb tár­sa­ság tag­ja­ként ita­lo­zott a sér­tet­tek megye­be­li tanyá­ján. A késő dél­utá­ni órák­ban a vád­lot­tak egyi­ke oda­lé­pett a házi­gaz­dá­hoz és őt min­den előz­mény nél­kül ököl­lel több­ször arcon ütöt­te, majd rövid­del ezután a vád­lott test­vé­re is rátá­madt a sér­tett test­vé­ré­re, akit ő is ököl­lel több­ször arcon ütött. A vád­lot­ta­kat ezután sike­rült a tár­sa­ság többi tag­já­nak a sér­tet­tek­ről levá­lasz­ta­ni és az udvar­ra kites­sé­kel­ni. A két férfi a til­tás elle­né­re a házba vissza akart menni és betör­ték a bejá­ra­ti ajtó üve­gét, mire min­den­ki az udvar­ra sza­ladt. A kisza­la­dó sér­tet­te­ket a két vád­lott több alka­lom­mal, egy-egy sep­rű­nyél­lel fejen ütöt­te, majd a hely­szín­ről távoztak.

A sér­tet­tek közül az egyik fér­fi­nek élet­ve­szé­lyes, míg a másik fér­fi­nek 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­sei keletkeztek.

A főügyész­ség a bün­tet­tet elő­éle­tű vád­lot­ta­kat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, egyi­kük több­szö­rös visszaeső.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.