Főoldal » Hírek » Tetőablakon is bemászott a besurranó tolvaj – videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves fér­fi­val szem­ben, aki két hely­szín­re is besur­ran­va lopott érté­ke­ket. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. októ­ber 14-én átmá­szott egy XXII. kerü­le­ti csa­lá­di ház kerí­té­sén, majd a csu­kott, azon­ban kulcs­ra nem zárt bejá­ra­ti ajtón keresz­tül besur­rant. A férfi az ingat­lan­ból kar­órá­kat, lap­to­pot és pénz­tár­cá­kat lopott el.

A vád­lott más­nap egy VI. kerü­le­ti, 4. eme­le­ti lakás­ba is bemá­szott a rés­nyi­re nyit­va hagyott tető­ab­la­kon keresz­tül és onnan ugyan­csak éksze­re­ket, vala­mint pénz­tár­cá­kat zsákmányolt.

A lopá­sok­kal a férfi több mint 2,5 mil­lió forint kárt oko­zott össze­sen 6 sze­mély­nek, amely kisebb rész­ben térült csak meg. Az ello­pott dol­gok egy részét a fér­fi­től és egy zálog­ház­ból sike­rült lefoglalni.

A ter­hel­tet a rend­őrök egy nap alatt azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták, azóta letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség – a sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó­an – 6 rend­be­li lopás bűn­tet­te és vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott vád­ira­tá­ban, továb­bá azt, hogy a bíró­ság a meg­szer­zett zsák­mány ere­jé­ig alkal­maz­zon a vád­lot­tal szem­ben vagyonelkobzást.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, hogy a tol­vaj a lakás­ban, egyik kezé­re kesz­tyűt is húzva kutat, majd a bejá­ra­ti ajtón át távo­zik és lemegy a lép­cső­ház lépcsőjén. 

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság hely­szí­ne­lé­se­kor készült fotó­kon a csa­lá­di ház­ban egy cipő­nyom fény­ké­pe­zé­se lát­ha­tó, a teréz­vá­ro­si hely­szí­nen pedig a tetőablak.