Főoldal » Hírek » Tetten érte a sértett a besurranó tolvajt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Más­fél hóna­pig volt csak sza­bad­lá­bon az a 20 éves sal­gó­tar­já­ni férfi, aki meg­lop­ta az őt jó szán­dék­kal egy tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ba been­ge­dő nőt.

A férfi 2021. már­ci­us 15-én dél­előtt, azzal az ürüggyel, hogy egy isme­rő­sét kere­si, bement egy sal­gó­tar­já­ni tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ba. Amíg az őt been­ge­dő nő a lép­cső­há­zat söpör­te, a gya­nú­sí­tott besur­rant a nyit­va hagyott kaká­sá­ba, és ott érté­kek után kutatott.

A laká­sá­ba vissza­té­rő sér­tett azon­ban meg­lát­ta, hogy férfi a szek­ré­nyé­ben kutat, és épp a zse­bé­be rejt vala­mit, ezért benyúlt oda, és az ello­pott érin­tő­kép­er­nyős mobil­te­le­fon­ját vissza­vet­te, mire a férfi elszaladt.

A nyo­mo­zás során  meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi 2021. már­ci­us 15-e előtt több alka­lom­mal a tulaj­do­nos tudta és bele­egye­zé­se nél­kül bement egy sal­gó­tar­já­ni csa­lá­di ház pad­lá­sá­ra, ahon­nan ello­pott két lánc­fű­részt, egy sövény­nyí­rót, fűka­szát és sze­gély­vá­gót, mint­egy 250.000 forint értékben.

A gya­nú­sí­tott ellen az eljá­rás két rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt folyik.

Koráb­ban is több­ször volt már bün­tet­ve, leg­utóbb 2021. feb­ru­ár 1-jén kifosz­tás miatt ítél­ték 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, ezért a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A gya­nú­sí­tott eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zett a dön­tés ellen.