Főoldal » Hírek » Tiltott eszközzel halászott a hajdúnánási férfi - rendőrségi fotókkal - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki csa­pó­ho­rog­gal akart halat fogni Haj­dú­ná­nás környékén.

A vád­lott a Keleti-főcsatorna egyik stég­jén elhe­lye­zett egy csa­pó­ho­rog­nak neve­zett halá­sza­ti esz­közt, amit a stég lábá­hoz erő­sí­tett, majd a víz­ben hagy­ta. A férfi 2022. ápri­lis 12-én dél­után vissza­ment azért, hogy ellen­őriz­ze a hor­got, amire újabb csa­lit tett, és vissza­dob­ta a vízbe. Miköz­ben a csa­pó­hor­got igaz­gat­ta, ész­re­vet­te a csa­tor­na túl­ol­da­lán lévő hal­őrö­ket, ezért meg akar­ta sem­mi­sí­te­ni az esz­közt. Mivel ez nem sike­rült, a férfi siet­ve távo­zott a helyszínről.

A jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben a vád­lott által hasz­nált csa­pó­ho­rog til­tott hal­fo­gá­si esz­köz­nek minő­sül, amit a nyo­mo­zást végző Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei lefoglaltak.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő elkö­ve­tő­vel szem­ben orv­ha­lá­szat vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa pró­bá­ra, a til­tott esz­közt pedig koboz­za el.

A Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a lefog­lalt esz­köz­ről készí­tett fény­kép itt tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orvhalasz-a-rendorok-halojaban