Főoldal » Hírek » Tiszteletlen volt a gyermek, megverték az anyját

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a három nővel szem­ben, akik egy édes­anyát bán­tal­maz­tak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak - akik köze­li hoz­zá­tar­to­zói viszony­ban van­nak -, 2020. júni­us hónap köze­pén egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen az élel­mi­szer­bolt­ban talál­koz­tak a sér­tett nővel és gyer­me­ké­vel. Közöt­tük vita ala­kult ki, és úgy érté­kel­ték, hogy a gyer­mek tisz­te­let­len volt velük.

Ezen annyi­ra fel­há­bo­rod­tak, hogy a bolt­ban szi­dal­maz­ták a sér­tett nőt, majd ket­ten más­nap a reg­ge­li órák­ban meg­je­len­tek a nő lakó­he­lyén, és foly­tat­ták a szi­dal­ma­zá­sát. Nap­köz­ben már mind a hár­man együt­te­sen ismét elmen­tek a sér­tett házá­hoz, az utcán talál­koz­tak vele, akit han­go­san becs­mé­rel­tek, majd az egyik vád­lott oda­lé­pett a nőhöz, és két­szer hasba rúgta, míg a két társa meg­kar­mol­ta, fején és kar­ján ütle­gel­ték.

A továb­bi bán­tal­ma­zást a sér­tett csa­lád­tag­jai aka­dá­lyoz­ták meg.

A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, könnyű testi sér­tés miatt kérte a bán­tal­ma­zók meg­bün­te­té­sét.

Az ügyész­ség a 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, egy­sze­rű meg­íté­lé­sű ügy­ben - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben - a vád­lot­tak­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.