Főoldal » Hírek » Titkosított módszerrel és darknetes anonimitáson keresztül intézték az illegális drogügyleteiket – rendőrségi videókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt azzal a kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó, kiter­jedt bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­val szem­ben, akik tit­ko­sí­tott kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­zön és dark­ne­tes ano­ni­mi­tá­son keresz­tül intéz­ték az ille­gá­lis drog­ügy­le­te­i­ket. Az üggyel össze­füg­gés­ben össze­sen 25 vád­lott van, köz­tük a drog­ban­da nagy­ba­ni törzs­vá­sár­lói is.

Az ame­ri­kai FBI kifej­lesz­tett, majd nem­zet­kö­zi bűnö­zői körök­ben – a lelep­le­zés érde­ké­ben – piac­ra dobott egy tit­ko­sí­tott plat­for­mot, az un. ANOM-ot, amit a bűnö­zők a ható­sá­gok részé­ről hoz­zá­fér­he­tet­len és lenyo­moz­ha­tat­lan esz­köz­ként ismer­tek. A készü­lé­ke­ket egy Magyar­or­szá­gon műkö­dő bűn­szer­ve­zet tag­jai is használták.

A vád­irat sze­rint a magyar­or­szá­gi bűn­szer­ve­ze­tet egy Szer­bi­á­ban élő, kábí­tó­sze­rek nagy­ba­ni keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó magyar-horvát állam­pol­gár­sá­gú férfi irá­nyí­tot­ta, aki­vel szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rás folyik. A bűn­szer­ve­zet élén álló magyar társa, 2021 már­ci­u­sá­ban egy koráb­bi, kábítószer-kereskedelem miatt kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sa elől Szer­bi­á­ba mene­kült. Innen­től kezd­ve a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja, a vele kül­föl­dön tar­tóz­ko­dó társa köz­ve­tí­té­sé­vel, vala­mint továb­bi kábítószer-kereskedők bevo­ná­sá­val, egy olyan alá-fölérendeltségen és fel­adat­meg­osz­tá­son ala­pu­ló bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre Magyar­or­szá­gon, amely­nek célja a viszont­el­adók­ból álló vevő­kör folya­ma­tos kiszol­gá­lá­sa volt.

A bűn­szer­ve­zet szá­má­ra a kábí­tó­sze­rek - külö­nö­sen a mari­hu­á­na és a koka­in - kül­föld­ről tör­té­nő beszer­zé­sét jel­lem­ző­en a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja szer­vez­te és irá­nyí­tot­ta, majd a dro­got kábí­tó­szer­fu­tá­rok segít­sé­gé­vel jut­tat­ta el Magyar­or­szág területére.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai és a szer­ve­zet törzs­vá­sár­lói - a tevé­keny­sé­gük lep­le­zé­se érde­ké­ben - a fen­ti­ek sze­rin­ti, ANOM nevű tit­ko­sí­tott esz­köz plat­form­ján keresz­tül tar­tot­ták a kap­cso­la­tot, illet­ve egyez­tet­ték a drog­ügy­le­tek rész­le­te­it. A készü­lé­ke­ket a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó férfi bocsá­tot­ta a ban­da­ta­gok ren­del­ke­zé­sé­re. A bűn­szer­ve­zet tag­jai a kábítószer-kereskedelem szer­ve­zé­se, illet­ve a bűn­szer­ve­zet működ­te­té­se érde­ké­ben az ANOM készü­lé­ken kívül, más tit­ko­sí­tott kom­mu­ni­ká­ci­ót biz­to­sí­tó csa­tor­ná­kat is használtak.

A bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­nak tevé­keny­sé­ge magas fokú kons­pi­rá­ci­ón és fel­adat­meg­osz­tá­son ala­pult. A bűn­szer­ve­zet egyik tag­já­nak fő fel­ada­ta a kül­föld­ről érke­ző kábí­tó­szer­fu­tá­rok által szál­lí­tott kábí­tó­sze­rek átvé­te­lé­re, elosz­tá­sá­ra szol­gá­ló un. depó­ga­rá­zsok, vala­mint a rak­tá­ro­zás­ra szol­gá­ló un. depó­la­ká­sok bér­lé­se volt.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai között volt olyan, aki - az érté­ke­sí­tés mel­lett - az eladás­ra szánt amfe­ta­min elő­ál­lí­tá­sát végez­te, míg egy másik tár­sá­nak a bűn­szer­ve­zet által beszer­zett, nagy tömény­sé­gű koka­in „fel­üté­se”, hígí­tá­sa volt a feladata.

A bűn­szer­ve­zet­hez tar­toz­tak kábítószer-, illet­ve kész­pénz­fu­tá­rok is. A kábí­tó­szer­fu­tá­rok a Magyar­or­szág­ra szál­lí­tott kábí­tó­sze­re­ket a depó­ga­rá­zsok­ban átvet­ték, majd a depo­ná­ló­he­lyek­re szál­lí­tot­ták, végül a kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en, eljut­tat­ták a bűn­szer­ve­zet vásár­lói részé­re. A kábí­tó­szer átadá­sát köve­tő­en a bűn­szer­ve­zet kész­pénz­fu­tá­rai talál­koz­tak a vásár­lók­kal, akik­től a vétel­árat átvet­ték, majd azt kife­je­zet­ten erre a célra bérelt ingat­la­nok­ban tárol­ták. A bűn­szer­ve­zet által érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer vétel­árát kábí­tó­szer­fu­tá­rok útján jut­tat­ták el a szer­ve­zet Szer­bi­á­ban tar­tóz­ko­dó veze­tő­jé­hez és annak társához.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az üggyel össze­füg­gés­ben össze­sen 25 sze­méllyel szem­ben emelt vádat bűn­szer­ve­zet­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A főügyész­ség fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­té­sek kisza­bá­sát, pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a vád­ira­ta­i­ban. A vád­lot­tak között van egy bűn­pár­to­ló élet­társ is, az ő ese­té­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re irá­nyul az ügyé­szi indítvány.

A nyo­mo­zó Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda koráb­bi köz­le­mé­nyei – vide­ók­kal – az aláb­bi lin­ke­ken elérhetők:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fbi-europol-kr-nni-anom-adatok-alapjan-szamoltak

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/xxi-szazadi-modszerekkel-szamolta-fel-a#2