Főoldal » Hírek » Titokban megfigyelte volt élettársát egy nő – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki hóna­po­kon keresz­tül vette fel azt, ami­kor volt élet­tár­sa a közös gye­re­kük­kel volt láthatáson.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2018-ban kötött egyez­sé­get a bíró­ság előtt abban, hogy az akkor 3 éves közös gyer­me­kük­kel a kap­cso­lat­tar­tást a férfi hogyan gya­ko­rol­hat­ja. Az egyez­ség értel­mé­ben a férfi páros hete­ken két, míg párat­lan hete­ken egy nap gya­ko­rol­hat­ta a lát­ha­tá­si jogát, mely­nek hely­szí­ne a nő laká­sa volt.

A 2018. decem­ber és 2019. ápri­lis között a nő titok­ban egy kame­rát helye­zett el a lakás­ban, mellyel a lát­ha­tás alatt tör­tén­te­ket a férfi tudta és bele­egye­zé­se nél­kül rög­zí­tet­te. A nő a volt élet­tár­sa és a közös gyer­me­kük közöt­ti kap­cso­lat­tar­tás­ról 23 napot érin­tő­en készí­tett több órá­nyi fel­vé­telt. Ezen túl­me­nő­en dik­ta­fon­nal és mobil­te­le­fon­nal rög­zí­tet­te a közte és sér­tett között foly­ta­tott beszél­ge­té­se­ket, ille­tő­leg dik­ta­fon­nal rög­zí­tet­te a kap­cso­lat­tar­tás során elhang­zot­ta­kat is.

A vád­lott a fel­vé­te­le­ket a kap­cso­lat­tar­tás újra­sza­bá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indí­tott pol­gá­ri per­ben pendrive-on benyúj­tot­ta a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­hoz, a férfi ekkor szer­zett tudo­mást a történtekről.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat til­tott adat­szer­zés bűn­tet­té­vel vádolja.

A nő bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.