Főoldal » Hírek » Tíz éves gyermeket küldött rabolni- a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen köz­ve­tett tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt, aki cso­ko­lá­dét, pénzt ígér­ve egy gyer­mek­ko­rú fiút rávett arra, hogy a nyílt utcán kira­bol­jon egy nőt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. októ­be­ré­ben, dél­után, Ózdon, az utcán sétált a tíz éves fiú­val, ami­kor meg­lá­tott egy gya­lo­go­san köz­le­ke­dő nőt, és elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a mobil­te­le­fon­ját. A férfi a fiú­nak cso­ko­lá­dét, pénzt ígért, így rávet­te, hogy lökje el a nőt, vegye el tőle a mobil­te­le­font és azt adja át neki. A férfi a fiút azzal báto­rí­tot­ta, hogy ezt nem fogja elmon­da­ni sen­ki­nek, ebből nem lesz semmi baj.

A cso­ko­lá­dé és a pénz remé­nyé­ben - a gyer­mek­kor miatt nem bün­tet­he­tő -  fiú a sér­tett után ment, vál­lá­nál meg­lök­te, arcát meg­ütöt­te,  föld­re vitte, majd a kabát­zse­bé­ből kivet­te a mobil­te­le­font, és átad­ta a fér­fi­nak. A férfi a tele­font haza­vit­te, és ott­ho­ná­ban egy hűtő­szek­rény alá rej­tet­te el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást , vala­mint a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sát indítványozta.