Főoldal » Archív » Tíz nap alatt jogerősen elítélték a soltvadkerti rablót

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román fér­fit, aki 2019. júni­us 2-án éjjel Solt­vad­kert köz­pont­já­ban úton­ál­ló módon kira­bolt egy nőt.

A 29 éves román férfi 2019. júni­us 2-án éjfél­kor Solt­vad­kert köz­pont­já­ban meg­lát­ta és követ­ni kezd­te a tele­fon­já­val a kezé­ben köz­le­ke­dő 19 éves nőt, aki ezt ész­lel­te és nagyon meg­ijedt. Félel­mé­ben bement a téren lévő pénz­in­té­zet auto­ma­ta helyi­sé­gé­be, ahol néhány per­cet vára­ko­zott. Ez idő alatt a férfi az utcán elbújt és várta a sér­tet­tet. Ami­kor a nő kijött, a férfi oda­lé­pett hozzá, meg­ra­gad­ta a póló­ját, mire a sér­tett sikí­tott és kia­bált, hogy „hagy­ja békén”. A férfi ekkor áldo­za­ta hosszú haját több­ször meg­rán­gat­ta, majd a táma­dás köz­ben föld­re kerü­lő és sikí­tó nőbe három­szor bele­rú­gott. Ezután kicsa­var­ta a nő kezé­ből az 55 ezer forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját és elszaladt.

A sér­tett idő­köz­ben meg­ér­ke­ző isme­rő­sei a rab­lót utol­ér­ték, a hely­szí­nen vissza­tar­tot­ták és a rabolt mobil­te­le­font vissza­vet­ték. A nő a táma­dás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, amely miatt kérte táma­dó­ja megbüntetését.

Az elfo­gá­sát köve­tő­en letar­tóz­ta­tás­ba került rab­lót az ügyész­ség 10 napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­ben és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­ben bűnös­nek mond­ta ki, ezért vele szem­ben 3 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let jog­erős, senki nem fel­leb­be­zett ellene.