Főoldal » Hírek » Tíz nappal korábbi elítélése után újra ittasan vezetett - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Daba­si Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki mind­össze tíz nap­pal a koráb­bi elíté­lé­se után veze­tett újra ittasan.

A fér­fit 2021. május 25. és 2021. júni­us 10. napja között két­szer a Daba­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság egy­szer pedig a Daba­si Járás­bí­ró­ság til­tot­ta el a jár­mű­ve­ze­tés­től. Veze­tői enge­déllyel nem is ren­del­ke­zett sosem.

A Daba­si Járás­bí­ró­ság 2021. júni­us 10-én szü­le­tett jog­erős hatá­ro­za­ta után mind­össze tíz nap­pal a férfi ismét itta­san veze­tett. A szer­ve­ze­té­ben az alko­hol kon­cent­rá­ci­ó­ja a bűn­cse­lek­mé­nyi határ több mint négy­sze­re­se volt.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé.