Főoldal » Archív » Tizenegy kisteherautót törtek fel – letartóztatásukat rendelte el a bíróság - FOTÓKKAL

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két, szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2019. novem­ber 14. és decem­ber 5. között tucat­nyi kis­te­her­gép­jár­mű­vet tör­tek fel Sze­ge­den.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak jel­lem­ző­en épí­tő­ipa­ri cégek tulaj­do­ná­ban álló és sze­ge­di lakó­te­le­pi tár­sas­há­zak előtt lepar­kolt kis­te­her­au­tó­kat tör­tek fel. Három hét  alatt össze­sen tizen­két jármű zár­szer­ke­ze­tét ron­gál­ták meg, egy eset­ben siker­te­le­nül. Nyolc jármű ese­té­ben az azok­ban fel­lelt érté­kes szer­szám­gé­pe­ket, szer­szá­mo­kat, kész­pénzt, illet­ve okira­to­kat eltu­laj­do­ní­tot­ták. A fenn­ma­ra­dó négy jármű rak­te­ré­ből nem vit­tek el sem­mit, mivel azok üre­sek vol­tak, illet­ve nem szer­szá­mok, csu­pán lét­rák vol­tak ben­nük. A gya­nú­sí­tot­tak által oko­zott kár mint­egy négy mil­lió forint.

Az ügyész­ség az utol­só cse­lek­mé­nyük elkö­ve­té­se köz­ben tet­ten ért gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés, bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. A vég­zé­sek nem vég­le­ge­sek, a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben a gya­nú­sí­tot­tak és a védők fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A fenti eset kap­csán készült fotók a követ­ke­ző hon­la­pon érhe­tő­ek el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-gepkocsifeltorok#2