Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Tizenegy külföldi jogellenes határátlépéséhez nyújtott segítséget a két koszovói embercsempész- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két koszo­vói állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2020. augusz­tus 26-án 11 szír állam­pol­gár­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak Baja tér­sé­gé­be men­tek, ahol egy isme­ret­len sze­mé­lyen keresz­tül meg­ál­la­pod­tak abban, hogy 11 szír állam­pol­gárt anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás elle­né­ben Magyar­or­szág terü­le­tén átszál­lí­ta­nak azért, hogy az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez segít­sé­get nyújt­sa­nak. Magyar­or­szág terü­le­tén, isme­ret­len helyen a szír állam­pol­gá­rok, köz­tük két 12 év körü­li gyer­mek az egyik gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­jár­mű rak­te­ré­be szállt, majd a másik gya­nú­sí­tott fel­ve­ze­té­sé­vel Auszt­ria felé indul­tak. A gya­nú­sí­tot­ta­kat a rend­őr­ség a 62-es főút és az M7-es autó­pá­lya talál­ko­zá­sá­nál intéz­ke­dés alá vonta, így cse­lek­mé­nyük lelepleződött.

A gya­nú­sí­tot­tak magyar­or­szá­gi lak­cím­mel nem ren­del­kez­nek, tar­tóz­ko­dá­si helyük isme­ret­len, így fel­te­he­tő, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né vál­ná­nak, meg­szök­né­nek, illet­ve elrejtőznének.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés egyi­kük vonat­ko­zá­sá­ban védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.