Főoldal » Hírek » Tizenegy migránst akart Olaszországba csempészni a román férfi - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség közleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó román fér­fi­val szem­ben, aki vagyo­ni haszon remé­nyé­ben nyúj­tott segít­sé­get mig­rán­sok­nak több állam­ha­tár ille­gá­lis átlé­pé­sé­hez.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2023 már­ci­u­sá­ban az éjsza­kai órák­ban a nagy­la­ki határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben 11 indi­ai, illet­ve pakisz­tá­ni állam­pol­gár­sá­gú mig­ráns sze­mélyt vett fel egy román rend­szá­mú kis­te­her­au­tó­ba azzal a cél­lal, hogy őket Magyar­or­szá­gon és Szlo­vé­ni­án keresz­tül Olasz­or­szág­ba csem­pé­szi.

A sike­res fuva­rért cse­ré­be a férfi 2.000 eurót kapott volna, azon­ban a rend­őrök az M7 autó­pá­lya Somogy vár­me­gyei sza­ka­szán intéz­ke­dés alá von­ták, majd az őri­zet­be véte­le után az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­ték.

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság elé. A 2022 máju­sá­ban meg­tar­tott tár­gya­lá­son a bíró­ság az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, akit ezért 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, illet­ve 7 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let jog­erős.

A fény­ké­pe­ket a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a rend­őri intéz­ke­dés során.