Főoldal » Hírek » Tizenegy sértettnek összesen 30 millió forint kárt okozott az építési vállalkozó - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki tizen­egy helyen vál­lalt el külön­bö­ző épí­té­si mun­ká­la­to­kat, majd a kivi­te­le­zés­sel és az össze­sen 29.976.645 forint vissza­fi­ze­té­sé­vel adós maradt.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi hat mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó köz­tar­to­zás­sal ren­del­ke­zett, több irány­ban tar­to­zás ter­hel­te, ennek elle­né­re magát tőke­erős vál­lal­ko­zó­nak beál­lít­va külön­fé­le épí­tő­ipa­ri mun­ká­la­to­kat vál­lalt el Sop­ron­ban és kör­nyé­kén. Olya­no­kat is, melyek nem tar­toz­tak tevé­keny­sé­gi körébe.

A férfi a sér­tet­tek­től átvett össze­ge­ket rend­re más épít­ke­zé­sek­re, ille­tő­leg tar­to­zá­sai ren­de­zé­sé­re for­dí­tot­ta, a mun­ká­la­to­kat pedig – néhány kivé­tel­től elte­kint­ve – meg sem kezdte.

Az ügyész­ség a fér­fit tizen­egy rend­be­li minő­sí­tett csa­lás­sal vádol­ja. Vele szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható

Az eljá­rást a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.