Főoldal » Hírek » Tizenhárom évvel ezelőtti emberölés miatt emelt vádat a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a csong­rá­di fér­fi­val szem­ben, aki 2009. nya­rán ölte meg isme­rő­sét, majd a holt­tes­tet elásta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott évek óta ismer­te a sér­tet­tet, koráb­ban mun­ka­tár­sak vol­tak. A két férfi 2009. júli­us 2. nap­ján, egy nagyobb tár­sa­ság­ban együtt ita­lo­zott egy csong­rá­di szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahol közöt­tük szó­vál­tás, majd dula­ko­dás ala­kult ki. A kocs­má­ból való távo­zást köve­tő­en a férfi egy isme­rős­él bog­rá­cso­zott, ami­kor este meg­lát­ta a sétá­ló sér­tet­tet, akit behí­vott az udvar­ra. Ezután a vád­lott egy sze­ker­cé­vel fejen vágta a sér­tet­tet, majd egy pisz­ka­vas­sal mell­ka­son szúr­ta. A férfi és egy isme­rő­se a holt­tes­tet a Tisza árte­ré­be vit­ték, ahol elás­ták. A holt­test azóta sem került elő.

A főügyész­ség a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A holt­test eltün­te­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő társa bűn­pár­to­lás­nak minő­sü­lő cse­lek­mé­nye a nyo­mo­zás meg­in­dí­tá­sa­kor már elévült.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.