Főoldal » Hírek » Tizenhat éves embercsempészt állított bíróság elé az ügyészség - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a Pápai Járá­si Ügyész­ség azt a 16 éves lit­ván állam­pol­gár­sá­gú fia­talt, aki 2022. már­ci­us 6-án hét ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart egy sze­mély­gép­ko­csi­val Auszt­ri­á­ba jut­tat­ni.

A vád sze­rint az ere­de­ti­leg mun­ka­le­he­tő­sé­get kere­ső elkö­ve­tőt 2022 már­ci­u­sá­ban fel­vet­ték egy inter­ne­tes zárt cso­port­ba, melyen keresz­tül egy kisze­relt hátsó ülés­sor­ral, feke­té­re fes­tett hátsó ablak­üveg­gel ren­del­ke­ző sze­mély­gép­ko­csi­hoz jutott hozzá, hogy azzal Magyar­or­szá­gon ember­csem­pé­szés cél­já­ból tel­je­sít­sen fuva­ro­kat.

A fia­tal fiú egy, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val 2022. már­ci­us 5-én Magyar­or­szág­ra jött, ahol Buda­pest felé halad­va a jármű lit­ván rend­szám­táb­lá­ját hamis, magyar­nak tűnő for­gal­mi rend­szám­ra cse­rél­ték, majd a vád­lott a lesze­relt kül­föl­di rend­szám­táb­lát az út mel­lett elás­ta.

Az elkö­ve­tő ezután az isme­ret­len bűn­tár­sa­i­tól kapott uta­sí­tás sze­rint a szerb-magyar határ­ra ment, ahol a zom­bo­ri mene­kült­tá­bor­ból érke­ző és Magyar­or­szág terü­le­té­re enge­dély nél­kül belé­pő, magu­kat szír, illet­ve szo­má­li­ai állam­pol­gá­rok­nak valló mig­rán­so­kat vett fel a gép­ko­csi­ba, mellyel ezek után a nyu­ga­ti határ felé indult.

A fia­tal­ko­rú vád­lott­nak azon­ban a jármű meg­hi­bá­so­dá­sa miatt Lovász­pa­to­nán meg kel­lett áll­nia, ahol a mig­rán­sok az út mel­let­ti árok­ban rej­tőz­tek el. A tele­fo­non érte­sí­tett és a hely­szín­re érke­ző rend­őrök a lit­ván fia­talt iga­zol­tat­ták és elfog­ták, illet­ve a Magyar­or­szá­gon jog­sze­rűt­le­nül tar­tóz­ko­dó kül­föl­di­e­ket elő­ál­lí­tot­ták.

A Pápai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en mond­ta ki bűnös­nek a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek­ben és ezért 1 év 11 hónap fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált gép­ko­csit, illet­ve a vád­lott által hasz­nált mobil­te­le­fo­no­kat elko­boz­ta. Az íté­let jog­erős.