Főoldal » Hírek » Tizenhatodik Magyar Jogászgyűlés
Immár tizen­ha­to­dik alka­lom­mal ren­dez­ték meg a Magyar Jogász­gyű­lést. A júni­us 15-17 között, Bala­ton­al­má­di­ban tar­tott kon­fe­ren­ci­án a hagyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en a jogá­szi hiva­tás neves kép­vi­se­lői osz­tot­ták meg gon­do­la­ta­i­kat aktu­á­lis jogi kérdésekben.
 
A jogász­gyű­lést Dr. Tróc­sá­nyi Lász­ló, a Magyar Jogász Egy­let elnö­ke nyi­tot­ta meg. A ple­ná­ris ülé­sen - töb­bek között - Dr. Varga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, Dr. Paczo­lay Péter, az Embe­ri Jogok Euró­pai Bíró­sá­gá­nak tagja tar­tott elő­adást. A szek­ci­ók­ban a témák meg­vi­ta­tá­sá­ra is lehe­tő­ség adódott.