Főoldal » Hírek » Tizenhét migránst szállított az autópályán- az embercsempész letartóztatásának hosszabbítását indítványozta az ügyész - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a  román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki tizen­hét mig­ránst akart Auszt­ri­á­ba juttatni.

Az indít­vány sze­rint a férfi 2020. decem­ber 2-án a kora dél­utá­ni órák­ban Magyar­or­szá­gon a nagy­la­ki határ­át­ke­lő köze­lé­ben a gép­jár­mű­vé­be fel­vett 17 fő szír állam­pol­gárt azzal a szán­dék­kal, hogy őket  Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. A férfi uta­sai Magyar­or­szág terü­le­té­re beuta­zá­si és az állam­ha­tár átlé­pé­sé­re jogo­sí­tó enge­déllyel nem rendelkeztek.

A férfi a mig­rán­so­kat szál­lít­va haladt a magyar-osztrák határ irá­nyá­ba, ami­kor 2020. decem­ber 2-án dél­után az M1 autó­pá­lya jobb pálya­test 73-as kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­ben ellen­őriz­ték a rend­őrök. Őt és a gép­jár­mű utas­te­ré­ben, vala­mint a rak­te­ré­ben utazó mig­ráns sze­mé­lye­ket a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságra előállították.

A Tatai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a ter­helt bün­te­tő­el­já­rás­ban való jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sá­ra  2020. decem­ber 4-én elrendelte. 

A nyo­mo­zás folya­mat­ban van, a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa a kény­szer­in­téz­ke­dés­sel tovább­ra is szük­sé­ges, ezért az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás három hónap­pal tör­té­nő hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-a-rendorok-az-m1-4 olda­lon tekint­he­tők meg.