Főoldal » Hírek » Tizennyolcezer liter üzemanyagot sikkasztott el a nehézgépkezelő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint mun­kál­ta­tó­ja által ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott üzem­anyag­kár­tyá­val vissza­élt és több mint hét­mil­lió forint kárt okozott.

A vád sze­rint a nehéz­gép­ke­ze­lő­ként dol­go­zó vád­lott részé­re a mun­ka­gé­pek folya­ma­tos üzemanyag-ellátásának biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben a mun­kál­ta­tó­ja egy üzem­anyag­kár­tyát adott át, amellyel azon­ban a férfi 2020 júli­u­sá­tól 63 alka­lom­mal jogo­su­lat­la­nul vásá­rolt nagyobb mennyi­sé­gű – alkal­man­ként 138 és 599 liter közöt­ti – gázolajat.

A bűn­cse­lek­mény­re végül úgy derült fény, hogy az üzem­anyag­kár­tyát a vád­lott több­ször fel­hasz­nál­ta akkor is, ami­kor a közel­ben nem vég­zett munkát.

Lebu­ká­sá­ig a férfi nyolc hóna­pon keresz­tül össze­sen 18.458 liter üzem­anya­got sik­kasz­tott el, és ezzel 7.013.327,- Ft kárt oko­zott a mun­kál­ta­tó­já­nak, mivel az álta­la jogo­su­lat­la­nul meg­vá­sá­rolt üzem­anya­got kan­nák­ba töl­töt­te és később értékesítette.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.