Főoldal » Hírek » Tízezernél is több gyermekpornográf felvételt tartott magánál egy férfi – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A a Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy letar­tóz­ta­tott fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő több, mint 11.000 darab gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt tar­tott mobil­te­le­fon­ján, és több fel­vé­telt mások­kal megosztott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. május 7-10. között, tata­bá­nyai lakó­he­lyén és isme­ret­len helyen tar­tóz­kod­va 69 db gyer­mek­por­nog­ráf vide­ót és 6 db gyer­mek­por­nog­ráf fény­ké­pet osz­tott meg egy alkal­ma­zá­son keresz­tül több sze­méllyel. Az elkö­ve­tő ezen kívül 2021. máju­sa és 2023. ápri­li­sa között 11.000 darab gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú fény­kép­fel­vé­telt tar­tott a mobil­te­le­fon­ja­in, melyek között mint­egy 100 olyan fel­vé­tel is volt, melyek tizen­ket­te­dik élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sát ábrázolta.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őt min­den tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zás­tól, tevé­keny­ség­től, és koboz­za el azo­kat a mobil­te­le­fo­no­kat, melye­ket a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez használt.

A tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mélyt ábrá­zo­ló fel­vé­te­lek for­ga­lom­ba hoza­ta­lát a Bün­te­tő Tör­vény­könyv öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bünteti.