Főoldal » Archív » Több embert is halálra akart gázolni egy férfi

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy negy­ven­öt éves fér­fi­val szem­ben, aki a hara­go­sa­it, köz­tük a volt fele­sé­gét és a saját fiát is el akar­ta szán­dé­ko­san gázolni.

A vád sze­rint vád­lott egy önkor­mány­za­ti telek hasz­no­sí­tá­sa kap­csán vitá­ban állt egy falu­be­li­jé­vel, akit 2019. május 31-én dél­ben meg­lá­tott a Heves megyei tele­pü­lés utcá­ján, amint épp a pol­gár­mes­ter­rel beszél­ge­tett. A férfi oda­ment hoz­zá­juk, majd dur­ván szi­dal­maz­ni és fenye­get­ni kezd­te hara­go­sát, akit fel­in­dult álla­pot­ban le is fejelt a köz­te­rü­le­ten. A sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Alig negyed órá­val később a vád­lott újra össze­fu­tott a sér­tet­tel, foly­ta­tó­dott közöt­tük az utcai szó­vál­tás, az agresszív ter­helt azzal fenye­get­te meg vita­part­ne­rét, hogy elvág­ja a tor­kát. A sér­tett erre meg­pró­bál­ta fakép­nél hagy­ni, ám a vád­lott beszállt a közel­ben leál­lí­tott autó­já­ba, és inten­zív gáz­adás­sal utána indult azért, hogy elüs­se. Ezt a gya­lo­gos csak úgy tudta elke­rül­ni, hogy az utol­só pil­la­nat­ban egy sorom­pó beton­gyám­ja mögé ugrott, ami­vel az éle­tét men­tet­te meg.

A fris­sen elvált vád­lott nem sok­kal később köze­li hoz­zá­tar­to­zói sérel­mé­re is hason­ló bűn­cse­lek­ményt kísé­relt meg. Ekkor, 2019. júni­us 25-én este, a Zagy­va folyó egyik gát­sza­ka­szá­ra haj­tott, mivel meg­tud­ta, hogy volt fele­sé­ge, a még meg nem osz­tott közös vagyon részét képe­ző jár­mű­vel ott tanít­ja a közös gyer­me­kü­ket autót vezet­ni. A vád­lott a hely­szín­re érve 25-30 km/h sebes­ség­gel, figyel­mez­te­tés nél­kül neki­haj­tott a gáton álló autó­nak, mely­ben benne ült a volt neje és a fia is. A sér­tet­tek kiug­rot­tak a gép­ko­csi­ból és beme­ne­kül­tek a köze­li nap­ra­for­gó­táb­lá­ba, azon­ban a vád­lott ide is utá­nuk haj­tott azért, hogy mind­ket­tő­jü­ket elgá­zol­ja. Ez végül csak azért nem sike­rült neki, mert a nő és a fiú idő­ben elug­rot­tak az őket köve­tő autó elől.

A Heves Megyei Főügyész­ség több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek a kísér­le­té­vel, vala­mint – az első­ként tanú­sí­tott erő­sza­kos maga­tar­tá­sa kap­csán - garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja a fér­fit, aki a csa­lád­tag­jai sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott, akár élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se óta letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint köte­lez­ze a nyo­mo­zás során fel­me­rült csak­nem fél­mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.