Főoldal » Hírek » Több ezer, kiskorúakról készült pornográf videó és kép miatt kell felelnie - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki 2019-ben szám­ta­lan, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf kép- és vide­ó­fel­vé­telt szer­zett meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott elekt­ro­ni­kus tár­he­lyé­be is töl­tött fel, vala­mint a mobil­te­le­fon­ján és más infor­ma­ti­kai esz­kö­ze­in is tárolt, össze­sen több mint húsz­ezer, a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zo­ló fel­vé­telt.  Ezek közül több mint tizen­öt­ezer képen illet­ve vide­ón kis­ko­rú­ak által vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek szerepeltek.

A járá­si ügyész­ség 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja a vádlottat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.