Főoldal » Hírek » Több gyalogost is majdnem elütött egy menekülő sofőr Budapesten - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2021 feb­ru­ár­já­ban, bódult álla­pot­ban, több kerü­le­ten át mene­kült a szi­ré­ná­zó rend­őr­au­tók elől, ennek során piros lám­pá­kon, záró­vo­na­lon haj­tott keresz­tül, az egyik jár­dá­ra fel­hajt­va pedig több gya­lo­gost is majd­nem elütött.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár 4-én dél­után a XV. kerü­let­ben, a Pozsony utcá­ban vára­ko­zott a gép­ko­csi­ban, ami­kor vele szem­ben a rend­őrök intéz­ked­ni akartak. 

Az elkö­ve­tő az autó­val elin­dult, az intéz­ke­dés alól kivon­ta magát, ezért a rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést hasz­nál­va, üldöz­ték. A vád­lott nagy sebes­ség­gel, több köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­szeg­ve mene­kült, ennek során egy sza­bá­lyo­san, szem­ből érke­ző gép­ko­csit hir­te­len meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett, majd fel­haj­tott a jár­dá­ra, ahol több gya­lo­gost köz­vet­le­nül veszé­lyez­te­tett. Egy gyer­me­ké­vel sétá­ló gya­lo­gos­nak félre kel­lett ugra­nia, hogy a férfi ne üsse el, a gyer­me­két pedig a ruhá­já­nál fogva rán­tot­ta el az autó elől, egy har­ma­dik gya­lo­gos pedig az úttest mel­lett vára­ko­zó jár­mű­vek irá­nyá­ba futott.

Az ámok­fu­tó ezután sem állt meg, még több piros lám­pán keresz­tül haj­tott, az egyik­nél úgy, hogy a lám­pá­nál vára­ko­zó jár­mű­ve­ket, a szem­köz­ti sávba áthajt­va kerül­te meg. A férfi még ezen túl is szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­sze­gett, vala­mint több sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sofőrt is féke­zés­re, irány­vál­toz­ta­tás­ra, vagy meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett, azon­ban ez az ő éle­tük­re, testi épsé­gük­re nézve köz­vet­len veszélyt nem jelen­tett. A vád­lott végül egy szem­ből köz­le­ke­dő jármű miatt meg­ál­lás­ra kény­sze­rült, ekkor a rend­őrök őt elfogták.

A férfi a veze­tés meg­kez­dé­se előtt, pszi­cho­ak­tív sze­re­ket fogyasz­tott, amik a veze­té­si képes­sé­gé­re hát­rá­nyo­san hatottak.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tést beis­me­rő fér­fit köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tást is indítványozta.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság üldö­zés­ről és elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/keruleteken-ativelo-hajsza