Főoldal » Hírek » Több késszúrással megölte lánytestvérét és sógorát - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Komárom-Esztergom Megye egyik tele­pü­lé­sén 2020. május 16-án haj­nal­ban meg­öl­te lány­test­vé­rét, vala­mint sógo­rát, ezt köve­tő­en pedig a holt­tes­te­ket meg­gyúj­tot­ta

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az elme­be­teg­ség­ben szen­ve­dő férfi 2020. május 16-án 00 óra 52 per­cet meg­elő­ző idő­ben nővé­ré­hez és sógo­rá­hoz ment, akik Komárom-Esztergom Megye egyik tele­pü­lé­sén egy csa­lá­di ház­ban lak­tak. A tudat­za­vart álla­pot­ban lévő vád­lott a kony­há­ból magá­hoz vett több kést, majd azok­kal 36 kés­szú­rás­sal, illet­ve vágás­sal meg­öl­te sógo­rát, és 15 kés­szú­rás­sal, vágás­sal meg­öl­te nővé­rét. Mind­két sér­tett a kés­szú­rá­sok okoz­ta sérü­lé­sek követ­kez­té­ben vesz­tet­te éle­tét. Ezt köve­tő­en a vád­lott a holt­tes­te­ket ben­zin­nel átita­tott ron­gyok­kal leta­kar­ta, az ingat­lan­ban ben­zint locsolt szét és azt meg­gyúj­tot­ta, mely­nek követ­kez­té­ben az ingat­lan­ban tűz kelet­ke­zett, amely­ben a vád­lott is másod­fo­kú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a kezén, lábán és arcán, ezért a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai a buda­pes­ti Hon­véd­kór­ház­ba szállították.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel, több sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék ren­del­je el a kóros elme­ál­la­po­tú ter­helt kényszergyógykezelését.