Főoldal » Hírek » Több millió forint értékű betonvasat sikkasztottak el - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség három sze­méllyel szem­ben emelt vádat vagyon elle­ni és kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt.

A vád sze­rint az első rendű vád­lott 2018 máju­sá­tól egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság Heve­sen műkö­dő üze­mé­ben a vas-részleg műszak­ve­ze­tő­je volt. Miu­tán néhány hóna­pot eltöl­tött eben a pozí­ci­ó­ban, elha­tá­roz­ta, hogy vád­lott tár­sai köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, szer­ve­zett módon, havi rend­sze­res­ség­gel meg­dézs­mál­ja a mun­ka­he­lyén tárolt beton­acél kész­le­tet. Ennek érde­ké­ben bűn­szö­vet­sé­get léte­sí­tett, oly módon, hogy elő­ze­te­sen meg­ál­la­po­dott a telep­hely biz­ton­sá­gi őré­vel, a másod­ren­dű vád­lot­tal arról, hogy – mun­ka­kö­ri köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­ve – ese­ten­ként 100.000 Ft-ért fél­re­néz, ami­kor az üzem­ből nyer­ges­von­ta­tó­ra rakva kivi­szik az eltu­laj­do­ní­tott árut. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez a teher­au­tót a har­mad rendű vád­lott, egy fia­tal nő biz­to­sí­tot­ta, aki annak a jász­apá­ti épí­tő­anyag keres­ke­dés­nek a dol­go­zó­ja volt, ahová a vasa­kat szál­lí­ta­ni kívánták.

2018. októ­ber 25-én este a bűn­szö­vet­ség feje 24 tonna beton­acélt raka­tott fel a heve­si telep­he­lyen egy nyer­ges von­ta­tó­ra, melyet a biz­ton­sá­gi őr titok­ban kien­ge­dett a kapun, így gond nél­kül vihet­te a több mint 4.000.000 Ft érté­kű fém­árut Jász­apá­ti­ba, ahol lera­kod­tak. Az eltu­laj­do­ní­tott beton­acél továb­bi sorsa nem ismert. A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye hama­ro­san lelep­le­ző­dött, így az álta­luk hat nap­pal később­re ter­ve­zett újabb szál­lí­tás már meghiúsult.

A Heves Megyei Főügyész­ség nagyobb érték­re, bűn­szö­vet­ség­ben meg­va­ló­sí­tott sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a három elkö­ve­tőt, emel­lett a fér­fi­ak­kal szem­ben vesz­te­ge­tés, illet­ve vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt is vádat emelt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság – beis­me­ré­sük ese­tén – a műszak­ve­ze­tő­vel és a biz­ton­sá­gi őrrel szem­ben 1 év 6 hónap, a nővel szem­ben 1 év idő­tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát a másod rendű vád­lott ese­té­ben 3, míg a har­mad rendű vád­lott ese­té­ben 1 év pró­ba­idő­re füg­gessze fel.