Főoldal » Hírek » Több mint 10 éve keresték az elkövetőt, most letartóztatásba került - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Balas­sa­gyar­mat Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te egy a 2000-es évek végén tör­tént ember­ölés elkö­ve­tő­jé­nek letartóztatását. 

A Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­gá­nak nyo­mo­zói egy évti­zed­del koráb­ban tör­tént eltű­nés kap­csán indult ügy­ben 2022. júli­us 1-jén Diós­je­nő tele­pü­lé­sen nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tot­tak végre, mivel az elkö­ve­tő kilé­té­re utaló újabb ada­tok merül­tek fel. A ható­ság tag­jai a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján egy sze­mélyt őri­zet­be vet­tek, majd kez­de­mé­nyez­ték a letartóztatását.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a kiemelt tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő ter­helt sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás alól kivon­ná magát, vala­mint a bizo­nyí­tás lefoly­ta­tá­sát megnehezítené.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tést a ter­helt és az ügyész­ség is tudo­má­sul vette, a védő azon­ban az ülé­sen nem volt jelen, így a dön­tés még nem végleges.