Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Több mint 20 millió forintot csalt ki áldozataitól a fiatal nő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a huszon­éves nővel szem­ben, aki előbb bará­tai bizal­má­val élt vissza, majd külön­bö­ző valót­lan tör­té­ne­tek­kel mások­tól is mil­li­ós össze­get csalt ki.

A vád­irat sze­rint a fia­tal nő hosszabb ideje csalt ki pén­ze­ket abból a cél­ból, hogy meg­él­he­té­sét biz­to­sít­sa. A vád­lott kez­det­ben isme­rő­sei bizal­má­val élt vissza, egyik gye­rek­ko­ri barát­já­tól 2016. évtől kez­dő­dő­en közel 4 mil­lió forin­tot kért köl­csön anél­kül, hogy azt vissza tudta volna fizet­ni, míg egy másik isme­rő­sét azzal ejtet­te téve­dés­be, hogy segít neki mun­kát sze­rez­ni kül­föl­dön, ami­vel 1,5 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­lott egy másik sér­tet­től 2 mil­lió forin­tot kért köl­csön, amit határ­idő­re nem tudott vissza­ad­ni, sőt még továb­bi pén­zek átadá­sá­ra vette rá a meg­té­vesz­tett fér­fit, aki a végén több mint 3,5 mil­lió forint kárt szen­ve­dett. A nő egy idő után kime­rí­tet­te az isme­rő­si körét, így az újabb sér­tet­tek meg­té­vesz­té­sé­hez már egyre nagyobb ívű tört­éne­ket adott elő: az egyik sér­tet­tet azzal tévesz­tet­te meg, hogy Svájc­ban dol­go­zik, és több mint 50 mil­lió forin­tot fek­tet­ne a sér­tett cégé­be, de előbb még 700.000,-Ft átuta­lá­sá­ra vette rá az áldozatát.

A fia­tal nő egy másik sér­tet­től buda­pes­ti lakás­vá­sár­lás­ra hivat­koz­va kért 10 mil­lió forin­tot, hol­ott ilyen lehe­tő­sé­ge nem volt, és az átvett összeg­ből néhány koráb­bi tar­to­zá­sát egyen­lí­tet­te ki, illet­ve azt egy­sze­rű­en fel­él­te. Az elkö­ve­tő ezen­kí­vül több sér­tett előtt is hitel­köz­ve­tí­tő­nek adta ki magát azzal, hogy ked­vez­mé­nyes sváj­ci hitel meg­szer­zé­sé­ben tud segít­sé­get nyúj­ta­ni, de ahhoz előbb folyó­sí­tá­si elő­le­get kell fizet­ni, ami­nek több sér­tett is bedőlt.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény soro­zat­tal össze­sen 8 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik­nek össze­sen 21 mil­lió forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.