Főoldal » Archív » Több, mint 300 millió forint áfát csaltak – letartóztatásukat indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak az öt fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik olyan bűn­szer­ve­ze­tet épí­tet­tek ki, mely­nek célja három cég adó-és járu­lék­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek csök­ken­té­se volt, 2015. és 2018. között.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak három szint­ből álló, fik­tív szám­lá­zá­si lán­co­la­tot ala­kí­tot­tak ki. A vagyon­vé­del­mi szol­gál­ta­tást tény­le­ge­sen nyúj­tó három cég alkal­ma­zot­ta­it papí­ron alvál­lal­ko­zó­ként bevont gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­hoz jelen­tet­ték be. Így azt a hamis lát­sza­tot kel­tet­ték, mint­ha ezen tár­sa­sá­gok a gya­nú­sí­tot­tak cége­i­től füg­get­len vál­lal­ko­zá­sok len­né­nek. A való­ság­ban az alvál­lal­ko­zó cége­ket kizá­ró­lag a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se érde­ké­ben hoz­ták létre a gya­nú­sí­tot­tak, és ezen „fan­tom­cé­gek” élén köz­re­mű­kö­dé­sük­kel beszer­ve­zett stró­ma­nok, mint ügy­ve­ze­tők áll­tak.

A „fan­tom­cé­gek” sze­re­pe a vagyon­őri tevé­keny­ség ellá­tá­sá­ról szóló, valót­lan tar­tal­mú költ­ség­szám­lák kiál­lí­tá­sá­ban állt, melye­ket a három gaz­da­sá­gi tár­sa­ság köny­ve­lé­sé­be az azok ügy­ve­ze­té­sét ellá­tó gya­nú­sí­tot­tak befo­gad­tak, majd azok ÁFA tar­tal­mát adó­be­val­lá­sa­ik­ban levo­nás­ba helyez­ték. Emel­lett a mun­kál­ta­tói járu­lék­fi­ze­tés csök­ken­té­se érde­ké­ben a „fan­tom­cé­gek­nél” a vagyon­őrö­ket heti 10 óra mun­ka­vég­zés­re jelen­tet­ték be, jól­le­het az a való­ság­ban a 40 órát is meg­ha­lad­ta.

A főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mit a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tott ülé­se­ken fog dön­te­ni.