Főoldal » Hírek » Több mint ezer könyvet és más értékeket is elvitt a tolvaj - Fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Öt bűn­cse­lek­mény a vád a 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki a lép­cső­ház szom­szé­da­i­nak bizal­má­ba fér­kőz­ve rend­sze­re­sen meg­lop­ta őket.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi koráb­bi sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek letöl­té­sét köve­tő­en – múlt­ját titok­ban tart­va - meg­is­mer­ke­dett egy hölggyel, aki­hez oda­köl­tö­zött a győri laká­sá­ba. Fes­té­si és fel­újí­tá­si mun­ká­kat végez­ve a lép­cső­ház­ban lakó szom­szé­dok bizal­má­ba fér­kő­zött, majd őket rend­sze­re­sen meg­lop­ta: egy idős hölgy­től arany éksze­re­ket tulaj­do­ní­tott el 150.000 forint érték­ben, egy másik hölgy­től 50.000 forint kész­pénzt vitt el. Egy har­ma­dik hölgy halá­la után a lakás­ból – több alka­lom­mal - min­dent elvitt, amit csak érté­kes­nek gon­dolt: éksze­re­ket, fest­mé­nye­ket, dísz­tár­gya­kat, köny­ve­ket, órá­kat, egyéb ingó­sá­go­kat. A lopá­si kár 3.332.200 forint.

Az érték­tár­gyak egy részét utóbb a ter­helt lakó­he­lyé­ről lefog­lal­ták, 1062 db köny­vet pedig a ható­sá­gok Szlo­vá­ki­á­ban talál­tak meg és fog­lal­tak le, mivel a férfi azo­kat egy szlo­vák hasz­nált­cikk keres­ke­dő­nek értékesítette.

Mikor a férfi élet­tár­sa előtt is ismert­té vált a férfi múlt­ja, a kap­cso­la­tuk meg­rom­lott, a nő arra kérte a fér­fit, hogy köl­töz­zön el tőle, de a férfi erre nem volt haj­lan­dó és egy alka­lom­mal – tapé­ta­vá­gó kés­sel a kezé­ben – meg­ölés­sel fenye­get­te meg a sértettet.

Miu­tán elköl­tö­zött a sér­tet­től, a férfi egy szo­bát bérelt Győr­ben. A bér­le­mény­ben a másik szo­bát bérlő albér­lő­tár­sá­tól 80.000 forin­tot tulaj­do­ní­tott el.

A fér­fit az ügyész­ség négy rend­be­li lopás­sal és egy rend­be­li zak­la­tás­sal vádol­ja. Tet­té­ért hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.