Főoldal » Archív » Több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet tagjait vették őrizetbe a nyomozó ügyészek egy nagyszabású akció keretében

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást, amely­ben nagy­sza­bá­sú akció vég­re­haj­tá­sa során kilenc sze­mélyt őri­zet­be vettek.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy kisebb­sé­gi álla­mi tulaj­don­ban lévő pénz­in­té­zet hitel­ki­he­lye­zé­sei kap­csán egy bűn­szer­ve­zet jött létre, amely­ben a pénz­in­té­zet – köz­ve­tett több­sé­gi tulaj­do­no­sa – és fele­sé­ge töl­tött be veze­tő sze­re­pet. A bűn­szer­ve­zet a hite­le­ket kihe­lyez­te abban az eset­ben is, ha egyéb­ként a hitelt igény­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság hitel­hez nem jut­ha­tott volna. A hitel­hez jutó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok a fel­vett összeg döntő hánya­dát rövid időn belül külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok köz­be­ik­ta­tá­sá­val előre meg­ha­tá­ro­zott módon átutal­ták a köz­ve­tett tulaj­do­nos több­sé­gi tulaj­do­ná­ban lévő cég­nek. A hitelt fel­vett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok a hite­le­ket nem fizet­ték vissza, a hite­lek­ből végül a pénz­in­té­zet köz­ve­tett tulaj­do­no­sá­nak cége gaz­da­go­dott. A bűn­szer­ve­zet által oko­zott vagyo­ni hát­rány meg­ha­lad­ja a hat­mil­li­árd forintot.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szei az ügyész­ség által 2019. decem­be­ré­ben hatás­kör­be vont nyo­mo­zás kere­té­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda rend­őre­i­nek segít­sé­gé­vel nagy­sza­bá­sú, húsz hely­színt érin­tő és száz­ki­lenc­ven sze­mélyt moz­gó­sí­tó akci­ó­ban kuta­tá­so­kat és elfo­gá­so­kat tar­tot­tak. Ennek kere­té­ben a meg­ala­po­zott gya­nút alá­tá­masz­tó bizo­nyí­té­ko­kat fog­lal­tak le. A nyo­mo­zó ügyé­szek tizen­ki­lenc sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként és kilenc gya­nú­sí­tot­tat őri­zet­be vettek.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon két férfi és egy nő letar­tóz­ta­tá­sa, vala­mint továb­bi öt férfi és egy nő bűn­ügyi fel­ügye­let alá helye­zé­se iránt tesz indít­ványt. Az indít­vá­nyok­ról a Fővá­ro­si Tör­vény­szék terü­le­tén ille­té­kes nyo­mo­zá­si bíró a hol­na­pi napon dönt.