Főoldal » Hírek » Több mint másfél kilogramm gyógyszert csempészett – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki janu­ár ele­jén több ezer darab anti­bio­ti­ku­mot pró­bált meg Lon­don­ba csempészni.

A vád­irat sze­rint az autó­val Romá­ni­á­ból az Egye­sült Király­ság­ba tartó vád­lot­tat 2022. janu­ár 6. nap­ján, reg­gel ellen­őriz­ték a NAV jár­őrei az M5 autó­pá­lya csen­ge­lei pihe­nő­jé­ben. A gép­ko­csi átvizs­gá­lá­sa során az ellen­őrök lefog­lal­tak 350 kar­tont, ben­nük mind­össze­sen 3500 tab­let­ta külön­bö­ző faj­tá­jú anti­bio­ti­ku­mot. A gyógy­sze­rek Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­kez­tek, kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban nem kap­ha­tók, ható­anya­gu­kat tekint­ve vény­kö­te­le­sek. A csem­pé­szett tab­let­ták egy ember szá­má­ra más­fél évre elegendőek.

A férfi gyógyszer-nagykereskedelmi enge­dély nél­kül és indo­ko­lat­lan mennyi­ség­ben hozta be az ország­ba a lefog­lalt tablettákat.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.