Főoldal » Hírek » Több mint négy hektáron égett a természetvédelmi terület - FOTÓKKAL - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint 2020 ápri­li­sá­ban a Duna-völgyi-főcsatorna köze­lé­ben szán­dé­ko­san tüzet gyúj­tott, ami miatt több mint 4,3 hek­tá­ron égett le a Natu­ra 2000 minő­sí­té­sű ter­mé­szet­vé­del­mi terület.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. ápri­lis 18-án a szán­tó­föld­jén szán­dé­ko­san tüzet gyúj­tott, egy bálát akart eléget­ni, de a tűz a fel­tá­ma­dó szél miatt gyor­san átter­jedt a kör­nye­ző terü­let­re. A férfi azon­ban ennek elle­né­re nem érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­sá­got, hanem hazament.

A tűz miatt a Duna-völgyi-főcsatorna mel­lett lévő, Natu­ra 2000 minő­sí­té­sű, orszá­gos jelen­tő­sé­gű védett ter­mé­sze­ti terü­let 4,3 hek­tá­ron leégett. A tűz­ben az érin­tett élő­he­lyek jelen­tős mér­ték­ben meg­vál­toz­tak, védett, vala­mint az Euró­pai Uni­ó­ban ter­mé­szet­vé­del­mi szem­pont­ból jelen­tős állat­fa­jok egye­dei pusz­tul­tak el.

Ezen kívül a tűz más fajo­kat is veszé­lyez­te­tett, az elpusz­tult fajo­kon túl több más védett élő­lény élő­he­lyét tet­ték tönk­re a lán­gok. A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és képek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: Lezárt akta: gon­dat­lan­ság­ból oko­zott tüzet – közel 5 hek­tá­ron leégett a Kis­kun­sá­gi Nem­ze­ti Park | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)