Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Több személyt is eltiltott a bíróság ügyészi indítványra az állattartástól - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága által benyúj­tott kere­se­tek alap­ján az Egri Tör­vény­szék két ügy­ben is eltil­tot­ta az állat­tar­tás­tól a kutyá­kat bán­tal­ma­zó alpereseket.

Koráb­ban mind­két sze­méllyel szem­ben bün­te­tő­el­já­rás indult állat­kín­zás bűn­tet­te miatt. Az egyik ügy­ben a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség emelt vádat azzal a 43 éves nővel szem­ben, aki úgy kínoz­ta a saját staf­fords­hi­re ter­ri­er jel­le­gű kutyá­ját, hogy azt tavaly nyá­ron hóna­po­kon keresz­tül egy más­fél méte­res vas­lán­con a kerí­tés­hez kötve tar­tot­ta a kis­ná­nai ingat­la­nán. Az eb csak hosszas szen­ve­dés után került gaz­dá­já­tól az állat­vé­dők gon­do­zá­sá­ba. A bün­te­tő­bí­ró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – 6 hónap, más­fél évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki az elkö­ve­tő­vel szem­ben. A másik ügy­ben nyo­mo­zást köve­tő­en az Egri Járá­si Ügyész­ség vádol­ta állat­kín­zás bűn­tet­té­vel azt a 61 éves fér­fit, aki 1.000 forin­tért ütött agyon két keve­rék kutyát 2021 nya­rán Szent­do­mon­ko­son, majd az álla­to­kat zsák­ba tette és bedob­ta egy víz­el­ve­ze­tő árok­ba. Őt a bün­te­tő­bí­ró­ság szin­tén fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség mind­két ügy kap­csán vizs­gál­ta azt is, hogy szükséges-e a ter­hel­tek állat­tar­tás­tól tör­té­nő eltil­tá­sa, tekin­tet­tel arra, hogy cse­lek­mé­nye­ik­kel súlyo­san sér­tet­ték az álla­tok védel­mé­re és kímé­le­té­re vonat­ko­zó külön sza­bá­lyo­kat. A Heves Megyei Főügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy az elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek jel­le­gé­re és az elkö­ve­té­si maga­tar­tá­sok­ra tekin­tet­tel mind a nő, mind a férfi ese­té­ben indo­kolt a hatá­ro­zott idejű eltil­tás, ezért ennek érde­ké­ben kere­se­tet nyúj­tott be a tör­vény­szék­hez. Ez rész­le­tez­te az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény­nek, vala­mint a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok tar­tá­sá­ról és for­gal­ma­zá­sá­ról szóló kor­mány­ren­de­let­nek azo­kat a szi­go­rú sza­bá­lya­it, melye­ket az alpe­re­sek meg­sér­tet­tek a cse­lek­mé­nye­ik­kel. Az ilyen jog­sér­té­sek ese­tén jogo­sult ugyan­is az ügyész kere­se­tet indí­ta­ni a tevé­keny­ség­től való eltil­tás, ille­tő­leg a tevé­keny­ség­gel oko­zott kár meg­té­rí­té­se iránt.

A pol­gá­ri bíró­ság helyt adott az ügyé­szi kere­se­tek­nek és a nőt 10 évre eltil­tot­ta az ebtar­tás­tól, a fér­fit pedig 5 évre az állattartástól.