Főoldal » Hírek » Több üveg alkoholt rejtett a táskájába - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tatai Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben vádat emelt azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett nővel szem­ben, aki a vád sze­rint két alka­lom­mal a tás­ká­já­ba lopott el több üveg alko­holt egy tatai és egy komá­ro­mi áruházból.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő 2020. decem­ber 4-én egy tatai áru­ház­ba, 2021. ápri­lis 3-án pedig egy komá­ro­mi áru­ház­ba ment abból a cél­ból, hogy onnan főként sze­szes ita­lo­kat tulaj­do­nít el. A lopá­so­kat úgy haj­tot­ta végre, hogy az ita­lok­ról levet­te az áru­vé­del­mi esz­közt, majd az üve­ge­ket a tás­ká­já­ba rej­tet­te. A nő a kosa­rá­ba tett ter­mé­kek kifi­ze­té­se után a tás­ká­já­ba elrej­tett ita­lok­kal távoz­ni kívánt az áru­ház­ból, azon­ban mind­két eset­ben kife­lé menet fel­tar­tóz­tat­ták. A vád­lott a két alka­lom­mal össze­sen közel 100.000,- Ft össze­gű kárt oko­zott az áru­ház­nak, ami tel­jes egé­szé­ben megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a koráb­ban lopás vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­se miatt kapott 5 hónap fog­ház­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.