Főoldal » Hírek » Többgyermekes családanya karmolta az intézkedő rendőrt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyo­moz egy haj­dú­sá­gi nő ellen.

 A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023. júni­us 17-én este a rend­őrök ittas veze­tés miatt intéz­ked­tek egy nővel szem­ben, aki több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem iga­zol­ta magát, továb­bá a lég­al­ko­hol­mé­rés­ben tör­té­nő köz­re­mű­kö­dést is meg­ta­gad­ta. Ami­kor a rend­őrök közöl­ték a nővel, hogy vér- és vize­let­min­ta­vé­tel­re elő­ál­lít­ják, a nő agresszív­vá vált és meg­pró­bált a hely­szín­ről elfut­ni, ezért a rend­őrök testi kény­szert és bilin­cset alkal­maz­tak vele szem­ben. Ennek során a rend­őrök a nő mind­két csuk­ló­ját meg­fog­va pró­bál­ták keze­it a háta mögé vezet­ni, mely­nek ő kar­ja­it meg­fe­szít­ve és rán­gat­va ellen­állt, azt kia­bál­va, hogy hagy­ják békén.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ami­kor a rend­őr a bilin­csért nyúlt, a nő kihasz­nál­va azt, hogy egyi­kük csak egy kéz­zel tar­tot­ta, a bilin­cse­lé­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben kör­me­it több alka­lom­mal a rend­őr mind­két csuk­ló­já­ba, jobb alkar­já­ba és jobb kéz­fe­jé­be erő­sen bele­nyom­va azo­kat több helyen is meg­kar­mol­ta. Az elkö­ve­tő maga­tar­tá­sa foly­tán a rend­őr több, nyolc napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos sérü­lést szen­ve­dett. A meg­sé­rült rend­őr a sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a nőt és elren­del­te őri­ze­tét. Mivel azon­ban a ren­de­zett körül­mé­nyek között élő, bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott elis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, ezért az ügyész­ség őri­ze­té­nek azon­na­li hatállyal tör­té­nő meg­szün­te­té­sé­ről és sza­bad­láb­ra helye­zé­sé­ről rendelkezett. 

A nő ellen ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a rend­őr­sé­gen indult nyo­mo­zást a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó  ügyész­ség cél­sze­rű­ség­ből saját ügyé­hez egye­sí­tet­te, így az elkö­ve­tő ellen egy eljá­rás van folya­mat­ban az álta­la elkö­ve­tett mind­há­rom bűn­cse­lek­mény miatt.