Főoldal » Archív » Többmilliós adócsalás az Egervári Várkastély felújításával kapcsolatban

Három zalai vál­lal­ko­zás ügy­ve­ze­tő­jé­vel szem­ben emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, szám­vi­te­li rend meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és hamis okirat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt, mert a három férfi az eger­vá­ri Nádasdy-Széchenyi-várkastély fel­újí­tá­sá­ra kiírt pályá­za­ti támo­ga­tás elszá­mo­lá­sa kap­csán több mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

Az ügy fővád­lott­ja 2012 novem­be­ré­ben kötött támo­ga­tá­si szer­ző­dést a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség­gel az eger­vá­ri Nádasdy-Széchenyi-várkastély turisz­ti­kai fej­lesz­té­sé­re, mely szer­ző­dés tár­gya az Új Szé­che­nyi Terv részét képe­ző pro­jekt elszá­mol­ha­tó költ­sé­ge­i­nek az Euró­pai Regi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Alap­ból és a hazai köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­ből vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás for­má­já­ban tör­té­nő finan­szí­ro­zá­sa volt. A támo­ga­tást 85 %-ban az Euró­pai Regi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Alap, 25 %-ban a magyar állam köz­pon­ti költ­ség­ve­té­se finanszírozta.

A szer­ző­dés értel­mé­ben a pro­jekt elszá­mol­ha­tó költ­sé­gei közt sze­re­pel­tek a Nádasdy-Széchenyi-várkastély fel­újí­tá­si mun­kái, vala­mint a kas­tély máso­dik eme­le­ti szo­bá­i­nak korhű búto­rai elké­szí­té­se kap­csán fel­me­rü­lő költ­sé­gek is, mely utób­bi mun­ká­la­tok­ra a vád­lott vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést kötött az ügy másod­ren­dű vádlottjával.

A pro­jekt kere­té­ben igé­nyelt támo­ga­tá­si elő­leg­ből a vál­lalt 2015. augusz­tus 31-i határ­idő­re a búto­rok­nak el kel­lett volna készül­ni­ük, össze­sze­rel­ve a kas­tély­ba kel­lett volna kerül­ni­ük, ahhoz, hogy a támo­ga­tást a szer­ző­dés­ben fog­lal­tak sze­rint költ­ség­ként el lehes­sen számolni.

Bár a búto­rok határ­idő­re nem készül­tek el, a felek csa­lárd meg­ál­la­po­dá­sa alap­ján a támo­ga­tá­sok igény­lé­se cél­já­ból a tel­je­sí­tés­iga­zo­lá­sok és a vál­lal­ko­zói díj fize­té­sé­ről szóló szám­lák valót­la­nul kiál­lí­tás­ra kerül­tek, melye­ket mind­két fél alá­írt, majd a hamis szám­lá­kon sze­rep­lő össze­gek tény­le­ge­sen átuta­lás­ra is kerül­tek a vál­lal­ko­zó számlájára.

Az ügy har­ma­dik vád­lott­ja a fel­újí­tás­sal kap­cso­la­tos PR tevé­keny­ség tekin­te­té­ben tény­le­ge­sen elvég­zett tevé­keny­ség nél­kül kiál­lí­tott hamis szám­lák­kal kap­cso­ló­dott tár­sai bűnös tevékenységéhez.

Mivel a vád­lot­tak a hamis szám­lák­kal meg­té­vesz­tet­ték a támo­ga­tást folyó­sí­tó Nyugat-dunántúli Regi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Ügy­nök­sé­get, a közel 28 000 000,-Ft jogo­su­lat­la­nul igé­nyelt támo­ga­tás­sal kb. 4 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar és 24 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt az Euró­pai Unió költségvetésének.

Az ügy fővád­lott­ja a hamis szám­lák áfa tar­tal­mát levon­ha­tó adó­ként sze­re­pel­tet­te az álta­la benyúj­tott adó­be­val­lás­ban, és azt tel­jes mér­ték­ben kíván­ta vissza­igé­nyel­ni, így az adó alap­ja és mér­té­ke tekin­te­té­ben rend­sze­res anya­gi haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, közel 16 000 000 Ft összeg­ben meg­té­vesz­tet­te az adó­ha­tó­sá­got, mely bűn­cse­lek­mé­nyét vád­lott tár­sai szán­dé­ko­san segítették.

Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a mind­há­rom vád­lot­tal szemben.