Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Többszáz millió forinttal károsították meg a költségvetést - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség – több más sze­mély mel­lett – vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki több­éves fik­tív szám­lá­zá­si tevé­keny­sé­ge során össze­sen 354.595.833 Ft-ra tett szert jogtalanul.

A vád­irat sze­rint a bűn­szö­vet­ség veze­tő­je – az I. rendű vád­lott – 2014-ben pénz ígé­re­té­vel rávet­te az irá­nyí­tá­sa alatt dol­go­zó fér­fit – aki­vel jelen üggyel össze­füg­gés­ben az eljá­rást meg­szün­tet­ték –, arra, hogy ala­pít­son két céget, továb­bá egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság üzlet­ré­sze­it is meg­vá­sá­rol­tat­ta vele, annak elle­né­re, hogy a férfi nem akart és nem is volt képes arra, hogy a cégek­kel gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get végez­zen. Az I. rendű vád­lott ezek után rávet­te isme­rő­sét, hogy nyis­son bank­szám­lát, illet­ve ügy­fél­ka­put a cégek­nek, majd adja át neki az ezek­kel való ren­del­ke­zés­hez szük­sé­ges kódo­kat, így egy­ér­tel­mű­vé téve azt, hogy ki is irá­nyít­ja a cége­ket való­já­ban. A bűn­szö­vet­sé­get veze­tő azért ala­pít­tat­ta meg és írat­ta isme­rő­se nevé­re a cége­ket, hogy azok nevé­ben kiál­lí­tott valót­lan tar­tal­mú és ala­ki­lag hamis szám­lá­kat tud­jon a ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­ta­ni olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok veze­tő­i­nek, akik jogo­su­lat­la­nul csök­ken­te­ni akar­ták a vál­lal­ko­zá­sa­ik álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si kötelezettségét.

A bűn­szö­vet­ség veze­tő­je 2015-ben össze­is­mer­te­tett két ügy­ve­ze­tőt azért, hogy a férfi cég­ve­ze­tő segít­sé­gé­vel a cége nevé­ben kiál­lí­tott valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat sze­rez­zen meg a női vád­lott által veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság részé­re, így a vád­lot­tak valót­lan tar­tal­mú hir­de­té­si és rek­lám­te­vé­keny­ség­ről szóló szám­lá­kat állí­tot­tak ki és fogad­tak be a köny­ve­lé­se­ik­be annak elle­né­re, hogy valós szol­gál­ta­tás­nyúj­tás nem történt.

Az I. rendű vád­lott 2015-ben több, mint 340.000.000 Ft-ot vete­tett fel isme­rő­sé­vel, illet­ve vett fel saját maga a meg­ala­pít­ta­tott cégek bank­szám­lá­já­ról abból az összeg­ből, ame­lyet a fenti két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság egyi­ke utalt át a valót­lan tar­tal­mú szám­lák kifi­ze­té­sé­nek a szín­le­lé­se céljából.

A bűn­szö­vet­ség veze­tő­je 2020-ben a vele szem­ben elren­del­he­tő vagyon­el­kob­zás meg­hi­ú­sí­tá­sa érde­ké­ben több sze­mélyt rávett arra, hogy írjon alá egy olyan valót­lan tar­tal­mú adás­vé­te­li szer­ző­dést, mely sze­rint meg­vá­sá­rol­ta, más eset­ben elad­ta az ő és roko­na tulaj­do­ná­ban álló ingat­lant, mely­re ezen ügy­le­tek alkal­má­val több sze­mély részé­re haszon­él­ve­ze­ti jogot is alapíttatott.

A Heves Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat össze­sen kilenc sze­méllyel szem­ben. A vád­ha­tó­ság a bűn­szö­vet­ség veze­tő­jé­vel szem­ben arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben beis­me­ri a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket, akkor a bíró­ság vele szem­ben 6 év sza­bad­ság­vesz­tést és 6 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, továb­bá 354.595.833 Ft ere­jé­ig ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást. Az ügy­ben továb­bi két vád­lot­tal szem­ben indít­vá­nyo­zott letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tést az ügyészség.