Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Többször is kezet emelt volt feleségére majd édesanyjára, az ügyészség vádat emelt a férfi ellen- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta volt házas­tár­sát, sőt édes­any­já­ra is rátá­madt és még meg is lopta.

 A vád sze­rint az elkö­ve­tő és volt fele­sé­ge a válá­suk után is együtt éltek a daba­si járás egyik tele­pü­lé­sén. 2018. már­ci­us 31. és 2019. szep­tem­ber 16. között a férfi rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a nőt. Ezen idő­szak­ban az elkö­ve­tő kilenc alka­lom­mal verte meg a sér­tet­tet, jel­lem­ző­en ököl­lel az arcát illet­ve a fejét ütve, de volt arra is példa, hogy hajá­nál fogva húzta a föl­dön. A nő arcán a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben rend­sze­re­sen könnyebb sérü­lé­sek, így zúzó­dá­sok, bevér­zé­sek és duz­za­na­tok kelet­kez­tek.

A sér­tett végül – meg­elé­gel­ve a férfi maga­tar­tá­sát – elköl­tö­zött közös lak­he­lyük­ről hát­ra­hagy­va autó­ját, amit az elkö­ve­tő azután enge­dé­lye nél­kül kez­dett hasz­nál­ni.

A férfi az ingat­lan­ban még saját édes­any­já­val is össze­tű­zés­be keve­re­dett, majd ököl­lel arcon ütöt­te. A föld­re eső asszonyt az elkö­ve­tő tovább ütöt­te illet­ve rúgta, amely­nek követ­kez­té­ben több, könnyebb fej­sé­rü­lé­se is kelet­ke­zett.

A férfi a bán­tal­ma­zás után elköl­tö­zött ugyan, de egy ízben oda vissza­tért és ellop­ta édes­any­ja tás­ká­ját, benne kész­pénz­zel, mobil­te­le­fon­nal, arany éksze­rek­kel, mint­egy 480.000 forint érték­ben.

Ezután még egy­szer vissza­tért a kör­nyék­re és akkor egy nyi­tott ingat­la­non álló autó abla­kát törte be, abból 60.000 forint kész­pénzt lopott el. Az ügy­ben a daba­si rend­őrök nyo­moz­tak.

A férfi ellen kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és két rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Daba­si Járá­si Ügyész­ség a Daba­si Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az ügyész­ség az elkö­ve­tő­re letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést kért.