Főoldal » Hírek » Többször is leckéztetési céllal fékezett a férfi - videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki a köz­le­ke­dés során ért sérel­me miatt a 61-es főúton négy­szer is vész­fé­ke­zés­re kény­sze­rí­tet­te a mögöt­te hala­dó sér­tet­tet.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2022 júni­u­sá­ban uta­sá­val Pogány­szent­pé­tert elke­rül­ve Iha­ros­be­rény irá­nyá­ba a két sávos­ra bővü­lő főúton haladt a külső sáv­ban, ami­kor utol­ér­te őket a sér­tett nő. A sér­tett­nek lehe­tő­sé­ge volt arra, hogy a belső sávot hasz­nál­va előz­zön, amit meg is kez­dett, azon­ban a férfi ész­lel­ve az elő­zést, annak meg­aka­dá­lyo­zá­sa cél­já­ból szin­tén a belső sávba sorolt. Ekkor a sér­tett rövid hang­jel­zés­sel hívta fel a veze­tő figyel­mét a gyor­sabb hala­dás­ra, aki nem vál­toz­ta­tott a kocsi­ja sebes­sé­gén. A sér­tett ezek után vissza­tért a külső for­gal­mi sávba, ahogy a vád­lott is, ezzel tovább­ra is fel­tar­tot­ta a sér­tet­ti jár­mű­vet.

Végül a sér­tett meg tudta előz­ni a férfi által veze­tett gép­ko­csit, aki ezért nem meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got tart­va, köz­vet­le­nül a sér­tett kocsi­ja mögött haladt, majd ami­kor vissza­előz­te, indo­ko­lat­la­nul, a 90 km/h sebes­sé­gű autó­ját a sér­tett jár­mű­ve előtt álló­ra fékez­te. A nő az ütkö­zést csak vész­fé­ke­zés­sel tudta hárí­ta­ni, a gép­ko­csik közöt­ti távol­ság ez alka­lom­mal keve­sebb, mint fél méter volt.

A férfi ezt köve­tő­en sem hagyott fel veszé­lyez­te­tő maga­tar­tá­sá­val, mivel a „bün­te­tő­fé­ke­zést” még három­szor meg­is­mé­tel­te.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a ter­helt­tel szem­ben.

A bűn­cse­lek­ményt rög­zí­tő fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://fb.watch/kVgjbz9bJ9/