Főoldal » Hírek » Többször megalázta és megverte élettársát a szabadszállási férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A másod­fo­kú Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki lel­ki­leg és fizi­ka­i­lag is rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta az élettársát.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a közép­ko­rú fér­fit testi sér­tés és kap­cso­la­ti erő­szak miatt 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a férfi 2019 augusz­tu­sá­tól kez­dő­dő­en élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel Sza­bad­szál­lá­son. A férfi az együtt­élé­sük alatt folya­ma­to­san keres­te a konf­lik­tust a sér­tet­tel, amely­nek során őt több alka­lom­mal dur­ván bán­tal­maz­ta, szi­dal­maz­ta és leköp­dös­te. A férfi a sér­tet­tet több eset­ben, órá­kon keresz­tül test­szer­te ököl­lel meg­ütöt­te vala­mint meg­rug­dos­ta. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett keze­i­nek töré­ses, míg a lépé­nek bevér­zés­sel és zúzó­dás­sal járó köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

Az első­fo­kú íté­let ellen a férfi és védő­je fel­leb­be­zett a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés eny­hí­té­se érdekében.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott és a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek körül­mé­nye­i­re illet­ve a bün­te­tés kisza­bá­sa során érté­kel­he­tő körül­mé­nyek­re tekin­tet­tel a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben kisza­bott 4 év sza­bad­ság­vesz­tés indo­kolt, ezért annak lénye­ges eny­hí­té­sé­re nem kerül­het sor. 

A fel­leb­be­zé­sek­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.